Iskolánkról


Bemutatkozás

Az intézmény és a nevelőtestület munkájának, eredményeinek bemutatása

Hitvallásunk

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni”.
(Szent-Györgyi Albert)

Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Érd Megyei Jogú Városunk egyik legnagyobb oktatási intézménye, több mint 70 éves múltra tekinthet vissza. Tanulóink létszáma közel 900 fő. Évtizedek óta a település meghatározó oktatási intézménye vagyunk.
 
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy felkészítsük diákjainkat a továbbtanulásra, és elősegítsük, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket, készségeket, műveltségeket. Azt valljuk, hogy a jövő kulcsa az a biztos tudás, amit minden gyerek megszerezhet a képességeihez mérten. Színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak, így korszerű ismeretekkel vértezzük fel tanítványainkat.
 
Az általános iskola első évei minden gyermek életében meghatározó jelentőségű, azoknak az alapvető képességeknek és készségeknek a kialakítása, melyek a majdani tanulás alapjául szolgálnak. Ekkor alakulnak ki a tanulási szokások, az iskolával, a tantárgyakkal való kapcsolatok, amelyek a későbbi ismeretszerzést segítik.
 
Fontosnak tartjuk a leendő első osztályosok gördülékeny iskolakezdését, ennek érdekében a pozitív tulajdonságaikat kiemelve fejlesztjük képességeiket, hogy zökkenőmentesen, sikerélményekkel gazdagodva lépjenek be a következő iskolafokozatba.
 
Iskolánkat a nyugodt, aktív munkára serkentő légkör, a türelmes, szeretetteljes, de fegyelmet kívánó, nevelő célzatú tanár-diák kapcsolat jellemzi. Pedagógiai-nevelési szemlétünkből adódóan humánus, egymást segítő, családias légkörű tantestületben működhetünk együtt.  
 
A Kőrösiben gyermekközpontú, a tanulók egyéni tempóját és képességeit figyelembe vevő oktatás folyik. A pedagógusok által alkalmazott tanítási módszerek a különféle tanulás szervezési módok, a differenciált képzés és az egyéni fejlesztések beépítésével igazodnak a gyermekek egyéni adottságaihoz. Fontos irányelv, hogy minden gyermek megkapja a képességeinek megfelelő segítséget. Azt szeretnénk, hogy a tanulás, a végzett munka mellett mindenki jól érezze magát, örömmel járjon iskolába.
 
Az ALSÓ TAGOZAT négy évfolyamán jelentős szerepet kap gyermekeink olvasási készségének, helyesírásának, számolási készségének fokozatos fejlesztése, a diákok kommunikációs képességének, viselkedés- és mozgáskultúrájának irányítása, esztétikai és érzelmi nevelése. Elsősorban a rendszeres munkára, kitartásra fektetünk hangsúlyt. Az oktatás eredményességét tükrözi az évek során tapasztalható kimagasló tanulmányi átlag, a tanulmányi- és sportversenyeken való dobogós helyezéseink. Szívesen és eredményesen vesznek részt kisdiákjaink a városi-, területi- és országos versenyeken nyelvtan, matematika és rajz tantárgyakból. Az alsós színjátszókör több évtizede eredményesen része az iskola életének.
 
Az alsó tagozatos nevelők változatos módszereket alkalmaznak a kooperatív munkától a drámapedagógiáig. A játékosságot előtérbe helyezve szerettetik meg a tanulást, interaktív tevékenységeken keresztül segítik a megértést. A digitális eszközöket, az egyre szélesebb körű, egyre változatosabb digitális anyagokat folyamatosan beépítik a mindennapi munkába, kihasználva az azokban rejlő lehetőségeket.
 
Iskolánkban a mindenkori első osztályosokat hagyományos módszereken alapuló, szótagolással bővített hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítjuk a betűvetés tudományára. Matematikából a számfogalom kialakítása sokszínű tevékenykedtetéssel történik, olyan feltételeket teremtünk, ahol az ismeretanyag elsajátítása játékosan, eredményesen zajlik. A legmodernebb módszerek alkalmazása segít a matematika rejtelmeit elsajátítani, a számok világában eligazodni. Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása.
 
Alsó tagozaton nagyfelmenő rendszer van, indokolt esetben kisfelmenő rendszerben tanítunk. A nevelő-oktató munkát segítik a gyermekvédelmi felelősök, a fejlesztőpedagógusok, a pedagógiai asszisztensek és az iskolai könyvtáros munkái.
 
Szakmai kínálatunkat bővítik az első osztályokban bevezetésre került tartalmi irányultságok, melyek a 2023/2024-es tanévben a következők:
 
1. a osztály: sakkpalota-program alkalmazása
 
1. b osztály: kézművesség, kreatív alkotás
 
1. c osztály: É-R-D (Ének-zene emelt szinten - Rajz és vizuális kultúra - Drámapedagógia, színjátszás)
 
1. d osztály: általános tantervű osztály
 
Sakkpalota-program
 
A sakkpalota-program a tanulási képességek fejlesztését erősíti. Sakkozás közben a gyerekek egy sor, már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze. Ezeket az idegrendszeri kapcsolatokat fogják „felhasználni” az egyéb tanulásuk során. A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly hatással van. Olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.
 
Számítógépek jelenléte az oktatásban
 
A kor követelményeihez igazodva fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerkedjenek a számítógépek, az infokommunikációs eszközök értő, tudatos használatával. Ezen alkalmazások összefüggenek a minimális szintű angol nyelvismerettel, fogalmi háttérrel, ezért is „párja” képzésünkben ez az oktatás az angol nyelvi kurzusnak.
 
Emelt szintű ének-zeneoktatás
 
„A zene az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza.” (Kodály Zoltán)
 
Intézményünkben elengedhetetlennek tartjuk a tanulók személyiségének formálásában az ének-zenei nevelést. A „tagozatos” diákok már első osztálytól kezdve emelt óraszámban, heti négy óraszámban tanulják ezt a tárgyat, és 3. osztálytól kezdődően heti két karénekes foglalkozáson vesznek részt, ami kiváló hatással van a személyiség fejlődésére, valamint más tantárgyak ismeretanyagának elsajátítására. Célunk a gyermekek zenei képességének fejlesztése, zenekultúrájuk, műveltségük megalapozása, érzelmi intelligenciájuk fejlesztése az értelmi intelligencia kialakítás mellett. Mivel a zenével és a művészetekkel való intenzív foglalkozás fejleszti a nyelvi készséget, segíti a tanulást, ebben az osztályban a kötelező tanórák mellett, szakköri formában idegen nyelv (angol) oktatására is sor kerül.
 
Testnevelés, labdajáték
 
A mozgás minden iskolás korosztály lételeme. Így valamennyi évfolyam egyik osztályában lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy a kézilabda rejtelmeibe betekintést nyerjenek. Főleg játékos feladatokkal, fokozatos terheléssel alakítjuk a tanulók képességeit.
 
Drámapedagógia
 
Középpontjában a cselekvésen, ezen belül is elsősorban a dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás áll. Olyan pedagógiai módszer, amely a gyermeki fantáziát cselekvési sorozatokon keresztül kinyitja, ébren tartja. Bátran használja eszközként és célként is az örömet, az élvezetet, így a játékot is, mely akár egy kötött vagy rögtönzött színjáték előadásában nyilvánul meg.
 
Tanítás utáni programok
 
A délelőtti tanítás után a délutáni foglalkozások biztosítják a gyerekeknek a tanulmányi munka segítését, valamint a kikapcsolódást, a játékot. A délutáni foglalkozásokat a nevelési lehetőségek egyik legszélesebb területének tartjuk. Itt gondoskodunk a tanulási technikák tanításáról, arról, hogy a másnapi órákra kellően felkészülten menjenek a tanulók, de arról is, hogy mindig elegendő idő jusson a mozgásra, a játékra az iskola udvarán, játszóterén vagy akár a tornateremben. Lehetőség nyílik naponta a tehetséges tanulók fejlesztésére: rejtvényeket, gondolkodtató feladatokat oldanak meg, könyvtárban búvárkodnak. Színházlátogatást szerveznek tanítóink vagy kézműves foglalkozásokkal színesítik a délutánokat.
 
FELSŐ TAGOZATON az 5-6.évfolyamon az alapkészségek további fejlesztése igen hangsúlyos szerepet kap, hiszen az alapműveltség kibontakoztatása, megszilárdítása, és abból kibomlóan a tudásra való nyitottság kialakítása egész nevelőtestületünk feladata. A 7-8. évfolyamon kiemelt szerepet kap a gondolkodás fejlesztése és a pályaorientációs tevékenység, a középiskolai beiskolázás előkészítése, segítése. Nyolc évfolyamos iskolánkban a végzős tanulóink pályaválasztása sikeres, hiszen 100 %-os a beiskolázás.
 
Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a vizsgahelyzetek gyakorlására, melynek során 7. évfolyamon a diákok - saját tantárgyi választásuk szerint - szóbeli tantárgyi vizsgát tehetnek. Ez egyúttal az eredményes beiskolázást is segíti.
 
Ugyancsak a felső tagozaton differenciált képességfejlesztő, nívócsoportos oktatást tartunk, és intenzíven segítünk az eredményes tanulási technikák elsajátításában. Célunk az önismeret fejlesztésével a tanulók tanulási motiváltságának, önbizalmának növelése, társas kapcsolataiknak erősítése.
 
Iskolánkban kitüntetett figyelemmel fordulunk a matematika felé. Diákjaink felső tagozaton heti négy órában tanulják a matematikát. Elsődleges célunk, hogy tanulóink a tantárgyat megszeretve, értőn sajátítsák el a tudnivalókat. Ennek szellemében folynak az interaktivitáson alapuló tanítási óráink. Fontos, alapozó feladatunk diákjaink felkészítése a középfokú intézményekbe való sikeres továbblépésre. Nyolcadik évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozást is tartunk, melynek eredményeként diákjaink az országos átlag felett, sikeresen teljesítenek a központi felvételin. Tanulóink rendszeresen kiváló szereplői a különféle városi, megyei és országos matematikaversenyeknek.
 
Az informatikaoktatást az 5. évfolyamtól indítjuk a gyerekek érdeklődő kíváncsiságával. Kiváló számítógépparkunk, jól felszerelt tantermeink lehetővé teszik a csoportbontásban történő tanítást, így minden diák önállóan dolgozhat, képeségeihez és érdeklődéséhez mérten fejlődhet. Célunk, elsősorban, az alkalmazói ismeretek átadása, de a programozás, a hardverismeretek is megjelennek a digitális kultúra tantárgy oktatása keretében.
 
Iskolánkban kiemelten fontos a humán tárgyak oktatása is. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása nívócsoportos bontásban történik, ezzel is elősegítve az egyéni, képesség szerinti haladást. Lehetőség van a tehetséggondozásra, valamint a felzárkóztatásra, mely a középiskolai írásbeli és szóbeli központi felvételi nagybani segítője. A kötelező heti óraszámot egy órával növeltük: nyelvi kompetenciák, szövegértés fejlesztésére, felvételi előkészítésre. Jelentős szerepet kap az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, mely nem nélkülözhető a társadalmi létezés egyetlen szinterén sem.
 
Az idegen nyelv oktatása az 1-3. osztályokban szakkörökön, játékos formában zajlik. Diákjaink itt ismerkedhetnek meg először a választott angol vagy német nyelvvel. A 4. évfolyamtól kezdődően tanórák keretében szerveződik nyelvtanításunk. Kiscsoportos foglalkoztatásban, képesség szerint differenciált bontásban tanítunk minden évfolyamon. Változatos és érdekes feladatokkal, témakörökkel színesítjük az órák anyagát. Alkalomszerűen játékos nyelvi napokat szervezünk: Halloween, Valentine’s Day, Thanksgiving stb.. Tanulóink tudásukat nemcsak a jelenléti tanórákon, a tehetséggondozó szakkörökön vagy a felzárkóztató foglalkozásokon bővíthetik, de lehetőségük van, hogy azokon online módon is részt vehessenek
 
Felső tagozaton az utóbbi években egyre több és szebb eredménnyel büszkélkedhetünk. A városi, területi és országos versenyeken a heti 3-4 angol/német órával is kiváló eredmények születnek. A 6. és 8. évfolyamban történő idegen nyelvi méréseken tanulóink az országos átlag felett teljesítenek. A nyolcadik évfolyamosok nagyon nagy számban választják a középiskolák nyelvi előkészítő osztályait, illetve nyelvi tagozatait a továbbtanulás céljából. A 7. és a 8. évfolyamok tanulói számára évente próbanyelvvizsgát (B1, B2) szervezünk, amivel segítjük tudásuk felmérését, reális értékelését. Kétévente, az angol nyelvi kommunikáció fejlesztése, az országismeret erősítése okán anyanyelvi környezetbe, Nagy-Britanniába szervezünk tanulmányutakat. Nyelvtanáraink elkötelezetten nyitottak a folyamatosan továbbképzésekre, ezzel is megfelelve a 21. század kihívásainak.
 
Az intézmény közművelődési és kulturális jelentősége a város életében az utóbbi 25 évben a legmeghatározóbb. Ennek egyik magyarázata, hogy 1993-tól lehetőség teremtődött az emelt szintű ének-zenei nevelés szervezésére, megvalósítására. Mindez azt is jelenti, hogy immáron a körzeti beiskolázási feladatok mellett a városban egyedül állóan képezhetjük valamennyi évfolyamunkon egy-egy osztályban, ének-zene tantárgyból emelt óraszámban a gyerekeket. A zenei nevelés, a zenével nevelés az iskola egyik fő célkitűzésévé vált. Emelt szinten a heti 4 ének-zene órával, és az órarendbe épített énekkari munkával a gyerekek a hét minden napján zeneközelben élnek. A zenei nevelés elvitathatatlanul személyiségfejlesztő. A nemzetközi-, valamint a hazai kutatások által bizonyított transzfer hatása révén a gyerekek tehetségének felismerése, fejlesztése, gondozása elengedhetetlen pedagógiai célunk.
 
Zeneoktatásunk szerves része az iskolai kórusokban való részvétel. A nyolc évfolyamos ének-zenei nevelés kisugárzó és ösztönző hatásának egyik jellemző eredménye kórusaink hazai és nemzetközi sikere. Legjelentősebb kóruseredményünk közt találunk négy nemzetközi második díjat, és számos hazai első díjat. Kórusaink további címei: „Év kórusa”, „Nívódíj”, „Pest megye gyermekkara”. Együtteseinkkel szívesen közreműködünk állami és egyéb rendezvényeken is. Jelentősek külföldi vendégszerepléseink, melyből talán a legkiemelkedőbb a 2009-ben Genfben megrendezésre kerülő Jubileumi Kodály ünnepség, ahol Leánykarunk képviselte Magyarországot. Évtizedek óta intézményünkben is zajlik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak gyakorlatvezetése. Mindemellett számos hazai és külföldi zenepedagógus látogat el iskolánkba a tanórákat és a kórusmunkát megtapasztalni, zenepedagógusainktól tanulni. Kórus...
 
Iskolánk egyike azon közoktatási intézményeknek, amely országos kiterjesztésű zenei rendezvényeket szervez. 1996 óta évente rendezünk Kórusfesztivált „Örvendjen az egész világ!” címmel az ország valamennyi általános és középiskoláinak meghirdetve. A találkozások az együttes éneklés örömét erősítik. A résztvevő kórusok kedvvel érkeznek erre az ünnepi zenei találkozóra, és örömmel, szakmailag feltöltekezve távoznak, mivel produkciójukat a rangos szakmai zsűri jó szívvel értékeli.  Ez munkájukat segíti, így a visszatérők éneklési kultúrájában, előadásában sok esetben érzékelhető a pozitív változás.
 
Az elmúlt években két igen jelentős országos zenei műveltségi játékot szerveztünk a megyei jogú városok általános iskolai korosztálya számára. 2012-ben a Liszt-év, majd 2016-2017-ben a Kodály-év kettős évfordulóját köszöntve hirdettünk négyfordulós zenei vetélkedőt. A programok hatalmas sikert arattak mind a résztvevők, mind a vetélkedő közönségének a körében, melyek óriási média-visszhangot is jelentettek iskolánk számára.
 
Tanulóink a zenei megmérettetéseken túl is jelentős sikereket érnek el városi, megyei, országos tanulmányi-, kulturális- és sport versenyeken. A matematika, irodalom és természettudományos területeken is visszatérően nívós versenyeredményekről számolhatunk be. Érd Megyei Jogú Város testvérvárosa Szászrégen, mely város egyik neves iskolájával (Scoala Gimnaziala „Al Ceusianu”) intézményünk baráti viszonyt ápol. Az évtizedekre visszanyúló kapcsolattartás egyik eseménye az erdélyiek által meghirdetett Geller Dávid Nemzetközi Matematikaversenyen való színvonalas részvételünk.  
 
Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szakmai kompetenciái között kiemelkedő helyet foglal el a testkultúra gondozása. Ezen belül napi tevékenységként az iskolai testnevelés, és kiemelt sportági kompetenciaként a kézilabdázás megismertetése, rendszeres gyakorlása, folyamatos fejlesztése. Az iskolai testnevelés fontos feladata oktatási intézményünkben azáltal is, hogy megismertesse diákjainkkal az egészséges életmód folytatásához szükséges életvitel mai szerteágazó lehetőségeit, és ezáltal eligazodást biztosítson abban. Szeretnénk elérni, hogy a testedzés, a mozgás szeretete és gyakorlása belső szükségletté, jól felfogott érdekké váljon az egészség és vitalitás hosszútávon történő fenntartása érdekében.
 
A mindennapos testnevelés megvalósítása valamennyi közoktatási intézmény jogi kötelezettsége, mely természetesen a kötelezőség mellett lehetőséget is teremt az egészséges életmód kialakítására. Iskolánk kiváló adottságokkal rendelkezik infrastrukturális szempontból, mely a különféle és gazdag kínálatú sportolási lehetőség megvalósítását teszi lehetővé. A jól felszerelt sportcsarnok a színvonalas mindennapos oktatáshoz ad teret, kistornatermünkben ping-pong szakkört szervezünk, a testnevelési órákat tömbösítve tartjuk, úszásoktatásra visszük a városi Arénába gyermekeinket, és az Érdi sportegyesületek bevonásával a tanórán kívüli sportolási lehetőségek színes tárházát helyben kínáljuk. Mindebből következően egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat látunk el, amelyek a NETFIT-mérés eredményein alapulnak. Klasszikus táncoktatást szakköri keretekben szervezünk az 5-8. évfolyamig.
 
Iskolánk tanórán kívül nívós programokkal színesíti diákjai életét: „Tiszán innen – Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny befogadása és szervezése a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ irányításával, Regionális Szavalóverseny szervezése, Katyika meg Matyika Országos Mesemondóverseny szervezése. Ezen kívül suli-buli, farsang, sportnap, bolhapiac, szervezése, Kőrösi-napok rendezvénye, különféle koncertek, írói estek, kiállítások, természeti-, néprajzi-, sport-, erdei táborok, nyári- és téli sporttáborok, művészeti táborok, túrázások, korcsolyázás megvalósítása.
 
Az iskolában 1992 óta működik a Vincellér Alapítvány, melynek kiemelt célja az iskolai oktató és nevelő munka feltételeinek javítása. Támogatásuk jelenti a rászoruló, illetve a tehetséges gyerekek segítése mellett az intézmény tárgyi és informatikai eszközbeszerzések bővítését. Az alapítvány minden olyan iskolai tevékenységet támogat, amelyben a gyerekek legnagyobb része részt vesz.  Alapítvány...
 
A szülőkkel való kapcsolattartásunknak hagyománya van. Együttműködünk a szülői választmánnyal, akik igényeit, véleményei kikérjük, és beépítjük iskolánk munkatervébe. A szülők rendszeresen konzultálnak az iskolavezetéssel, látogatják hangversenyeinket, sporteseményeinket, rendezvényeinket, támogatják a tárgyi körülmények fejlesztését.

Iskolavezetés:

Intézményvezető:
 
Hermann Erzsébet
 
Intézményvezető-helyettesek:
 
Fajszi Éva
 
Gaál J. Attiláné
 
Nagyné Rápli Györgyi

Alsó tagozat

Osztály osztályfőnök
1.a Kosztyóné Kun Julianna
1.b Bogosné Timár Zsuzsanna
1.c Nagyné Balázs Gabriella
1.d Sáriné Madarassy Adrea
2.a Albertné Láposi Ildikó
2.b Erdei Erzsébet
2.c Peretsényiné Kosziba Ildikó
2.d Vincze-Károlyi Mária
3.a Járvás Istvánné
3.b Faragó Ilona
3.c Eszenyiné Molek Tünde
3.d Oláhné Balog Tünde
3.e Govnik Zsuzsanna
4.a Veresné Juhász Erzsébet
4.b Juhos Krisztina
4.c Hofferek Andrásné
4.d Lengyel Zsuzsanna

Délutáni (napközis) csoportok:

osztály terem pedagógus

Felső tagozat

Osztály osztályfőnök
5.a Bolvári-Kiss Annamária
5.b Kámán Éva
5.c Magyari Ildikó
5.d Fótyékné Barasevich Márta
6.a Radoychich Hedvig
6.b Tóth Zoltán
6.c Volfné Micheller Ildikó
6.d Firnicz József
7.a Tóthné Hollósi Krisztina
7.b Mezeiné Németh Ágnes
7.c Pálné Marián Erika
7.d Dudás Krisztina
8.a Csapó Andrea
8.b Tamás Ildikó Gyöngyi
8.c Viktóriusz Anna
8.d Cserpák Judit

Iskolánk munkavállalói

Pedagógusok:
 
Albertné Láposi Ildikó
 
Arany-Vitális Zita Eszter
 
Bertók Zsuzsanna
 
Bogosné Timár Zsuzsanna
 
Bolvári-Kiss Annamária
 
Csapó Andrea
 
Cserpák Judit  
 
dr. Gáti Józsefné
 
dr. Erdeiné Varga Lívia
 
Devecseri Zsuzsanna
 
Dudás Krisztina
 
Erdei Erzsébet
 
Eszenyiné Molek Tünde
 
Fajszi Éva
 
Faragó Ilona
 
Fekete Éva Katalin
 
Firnicz József
 
Fótyékné Barasevich Márta
 
Gaál József Attiláné
 
Govnik Zsuzsanna
 
Hermann Erzsébet
 
Hofferek Andrásné
 
Horváth Gabriella
 
Ilosfai Csilla
 
Járvás Istvánné
 
Juhos Krisztina
 
Kámán Éva
 
Kelényi Mária
 
Kiss Gyöngyi
 
Kiss Judit
 
Kondri Szilvia
 
Kosztyóné Kun Julianna
 
Lengyel Zsuzsanna
 
Magyari Ildikó
 
Mezeiné Németh Ágnes
 
Nagyné Balázs Gabriella
 
Nagyné Rápli Györgyi
 
Oláhné Balog Tünde
 
Pálné Marián Erika
 
Peretsényiné Kosziba Ildikó
 
Radoychich Hedvig
 
Rétlaki István Vilmos
 
Sáriné Madarassy Andrea
 
Tamás Ildikó Gyöngyi
 
Ticné Ferencz Éva
 
Tóth Zoltán
 
Tóthné Battyányi Csilla
 
Tóthné Hollósi Krisztina
 
Veresné Juhász Erzsébet
 
Vidos Éva
 
Viktóriusz Anna
 
Vincze-Károlyi Mária
 
Volfné Micheller Ildikó
 
 
 
Könyvtáros:
 
Bolvári-Kiss Annamária
 

 
Pedagógiai asszisztensek:
 
Bagaméri Judith
 
Bartalek-Nagy Annamária
 
Gulyásné Füredi Andrea
 
Nagyné Posztós Katalin
 
Veréb Anna
 
Pethőné Ónodi Andrea
 
Virág-Szathmári Ibolya
 

 

 
Gyógypedagógus:
 
Gulyásné Molnár Szilvia
 

 
Szociális munkás:
 
Kónya-Károly Éva
 

 
Iskolapszichológus:
 
Tihanyi Márta
 

 
Iskolatitkárok:
 
Vörös Attiláné
 
Répáczki Mónika
 

 

 
Technikai dolgozók:
 

 
Balogh Sándorné - takarító
 
Gyenes Gyöngyi - takarító
 
Teisenhoffer Szilvia - takarító
 
Barzsó Marika - takarító
 
Sztanyik Eufrozina Bea - takarító