Az intézmény működési rendje

 • Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig van nyitva.
 • Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola reggel 6.45 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
 • Az iskolába érkezés 7.15 óra és 7.30 óra között történik. A 7.30 előtt érkező alsó tagozatos gyermekeknek a számukra kijelölt tanteremben az ügyeletes nevelőnél kell jelentkezniük, míg a felső tagozatos tanulók az aulában várakoznak.
 • Alsó tagozaton a váltócipő használata kötelező, felső tagozaton – a sokszor épületek közötti vándorlás miatt – ajánlott. A cipőt, kabátot a tanulók számára kijelölt öltözőszekrényekben kell elhelyezni.
 • A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje 2020. szeptember 2-tól:

1. óra: 07:45 - 08:25
2. óra: 08:40 - 09:20
3. óra: 09:35 - 10:15
4. óra: 10:30 - 11:10
5. óra: 11:25 - 12:05
6. óra: 12:25 - 13:05
7. óra: 13:15 - 13:55
8. óra: 14:10 - 14:50

 • A tanítási órák végét és kezdetét csengő jelzi. Becsengetés előtt 3 perccel ún. jelző csengő szólal meg, mely figyelmezteti a tanulót és a tanárt az órakezdés közelségére.
 • Az első szünet a tízórai szünet. Az alsósok ekkor, a felsősök ettől eltérően is tízóraizhatnak.
 • Az intézményben büfé működik, 7.00 – 14.00 óráig tart nyitva.
 • Az ebédelés szervezett formában az ebédlőben történik. Alsó tagozatosok a délutáni foglalkozást tartó nevelő, a felsősök az arra kijelölt pedagógus felügyeletével étkezhetnek.
 • A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes, vagy a részére órát tartó szaktanár) engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az intézményvezető vagy annak helyettese adhat engedélyt.
 • Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik:
           hétfő és szerda 8.00 -11.00 és 13.00 – 15.00 óra között
 
           csütörtök: 13.00 – 15.30 óra között
 • Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
 • A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelői felügyelettel használhatják. Ez alól felmentést csak az intézményvezető adhat.
 • Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt kaptak.
 • Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat segíti, ellenőrzi.
 • A gyermekeikért érkező szülők az előcsarnokban várakoznak.